MAR´CO, s.r.o., 917 02 TRNAVA, ul. 9 mája 15, IČO: 36 693 782, IČ DPH: SK 2022263287

Práva a povinnosti predávajúceho v zásielkovom systéme (nie e-shop)

Obchodná spoločnosť MAR´CO,s.r.o., so sídlom v 917 02 Trnave, ul. 9 mája 15 ponúka zákazníkovi, tovar, ktorý je špecifikovaný na tejto stránke a ktorý zákazník pozná z prezentačných aktivít alebo z kamenného obchodu a ako taký sa ho rozhodol za ponúknutú cenu kúpiť.

Ochrana osobných údajov zákazníka

Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje ktoré mu kupujúci poskytol (nejedná sa o osobné údaje v zmysle zákona o ochrane osobných údajov), bude využívať iba k účelom, ktoré súvisia so službami internetovej komunikácie a zásielkami generovanými z e-shopu www.marco.sk a že ich neposkytne žiadnej tretej osobe, pokiaľ to bezprostredne nesúvisí s vybavením objednávok. Údaje, ktoré sú použité na identifikáciu zákazníka sú dostupné zo všeobecne prístupných zdrojov a slúžia na správne vypracovanie fakturačných údajov pre daňové potreby zákazníka a aj spoločnosti MAR´CO,s.r.o. aby daňový doklad bol v súlade so zákonom a aby zásielka bola doručená na požadovanú adresu.

Spoločnosť MAR´CO,s.r.o. neeviduje žiadne osobné údaje mimo tých, ktoré sú potrebné k fakturácii pre potreby daňového zákona.

Práva a povinnosti zákazníka

Zákazníkom sa rozumie každá osoba, ktorá súhlasí s podmienkami predávajúceho, s tovarom, jeho balením, cenou a spôsobom dopravy a následne záväzne odošle predávajúcemu objednávku mailom, faxom alebo objedná tovar telefonicky. Právnym titulom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je objednávka zákazníka. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom sú mu doručené. Zákazník sa zaväzuje objednaný tovar odobrať a zaplatiť celkovú kúpnu cenu, vrátane poplatkov za dobierku a zásielkovú službu.

Platby - možnosti a spôsoby

Zákazník môže realizovať úhradu na základe vystavenia proforma faktúry, faktúry alebo na dobierku.

Odber a dodávka tovaru

Tovar predávame iba na celé balenia. Minimálnym balením je balanie v sáčiku alebo zväzok.

Odber tovaru sa uskutočňuje osobne pri doručení prostredníctvom zasielateľskej spoločnosti - kuriéra, spoločnosti. Spoločnosť MAR´CO, s.r.o. spolupracuje so spoločnosťou GLS http://www.gls-slovakia.sk/.

Cenník zásielkovej služby (doprava za balík, cena dobierky) je uvedená na stránke http://www.marco.sk/index.php?route=information/information&information_id=6 a potvrdením objednávky zákazník súhlasí s cenou za zásielkovú službu, ibaže by si tento osobitne dohodol iný odber.

Podrobné informácie http://www.marco.sk/index.php?route=information/information&information_id=6.

Záruka a reklamácie

Na zasielaný  tovar vzťahuje záruka v zmysle občianskeho zákonníka pre predaj konečnému spotrebiteľovi v zmysle platnej legislatívy.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, inak nepoškodený vrátane kópie dokladu o zaplatení predávajúcemu. V prípade, že reklamácia bude oprávnená, tak záručná reklamácia je bezplatná. Pokiaľ však reklamácia je nedôvodná, kupujúci je povinný uhradiť náklady vzniknuté vybavením tejto reklamácie. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave alebo úprave. Oprávnenie na záruku zanikne v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom.

Prehlásenie a upozornenie.

Zákazník prehlasuje, že pred vyplnením objednávky sa dôkladne oboznámil so "Všeobecnými obchodnými podmienkami" a s  "Reklamačným poriadkom" a s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci zákazníkovi žiadnym spôsobom za jeho ušlý zisk alebo stratu. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajú zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Právne vzťahy a podmienky tu neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Predávajúci na objednávku (telefonicky, mailom, eshop) predáva tovar kupujúcemu tovar v zmysle zákona o zásielkovom predaji.

Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, za podmienok uvedených v § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. (vytvoriť odkaz na http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?kotva=k1&skupina=1). Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vložiť formular na odstúpenie od zmluvy) písomne, elektronickou poštou na adrese info@marco.sk alebo osobne na oddelení internetového predaja na adrese sídla predávajúceho. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode (ďalej "Primerané odskúšanie"). Primerane odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.
(3) Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, a to v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie spotrebiteľ v odstúpení od kúpnej zmluvy. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

REKLAMAČNÝ PORIADOK spoločnosti MAR´CO, s.r.o.

Základné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje vzťah medzi spolonočnosťou MAR´CO, s.r.o. akop predajcom a zákazníkom, ktorý nakupuje tovar od predávajúceho pre svoju firemnú potrebu (ďalej len zákazník). Na zakúpený tovar sa vzťahuje záruka v zmysle zákona. Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neodbornou manipuláciou alebo neodborným používaním výrobkov, resp. použitím tovarov v nesprávnom prostredí (exteriér, vlhko, priame slnko a pod.)

Odovzdanie tovaru

V prípade reklamácie tovaru môže zákazník výrobok priniesť osobne do predajne v Trnave, na ul. 9 mája 15  alebo ho môže poslať predajcovi na vlastné náklady. Tovar by mal byť zabalený do primerane vhodného obalu, aby sa zabránilo jeho poškodeniu a tým pádom aj k preukázaniu reklamácie Reklamáciu mechanicky poškdeného tovaru je zákazník povinný uplatniť ihneď pri prevzatí tovaru. Pokiaľ bol balík alebo jeho obsah poškodený, je potrebné s prepravcom spísať zápisnicu za účelom náhrady škody za poškodený tovar. Reklamovaný tovar je potrebné dodať predajcovi kompletný s priloženou kópiou dokladu o zakúpení výrobku.

Záruka a doprava

Záručná doba začína plynúť dňom predaja tovaru odberateľovi. V prípade reklamácie, z ktorej je zjavné poškodenie výrobku užívateľom, môže predajca po dohode so zákazníkom požadovať uhradenie nákladov na opravu, alebo vrátiť neoprávnenú reklamáciu odberateľovi späť na jeho náklady. Vybavená reklamácia bude zákazníkovi doručená na náklady predajcu v čo najkratšom čase.

Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť MAR´CO, s.r.o. so sídlom v 917 02 Trnava, ul. 9. mája 15, zastúpená konateľom JUDr. Júliusom Šefčíkom, email: info@marco.sk. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2 (Viac info TU).

Reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 01.06.2013

Zákazník registráciou a následne súhlasom s obchodnými podmienkami a zaslaním objednávky potvrdzuje, že  s týmto reklmačným poriadkom a obchodnými podmienkami je oboznámený, prečítal si ich, súhlasí s ními a bude sa nimi pri svojich objednávkach riadiť.

200587  
MAR`CO, s.r.o. © 2014