MAR´CO, s.r.o.
ul. 9.mája 15
917 02 Trnava
Slovakia
 
IČO: 36 693 782
DIČ: 2022263287
IĆ pre DPH: SK2022263287
Zapísaná v reg OS Trnava, odd.sro.,vl.č. 19168/T
 
Obchodný register SR - viac http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=85431&SID=7&P=0
Registrácia DIČ SR - viac http://www.or.sk/index.lasso
 
Bankové spojenie - ČSOB, a.s.
číslo účtu 4004314574 / 7500 EUR
názov účtu: MAR´CO, s.r.o.
IBAN: SK05 7500 0000 0040 0431 4574
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
 
Economic Operator Registration and Identification (EORI)
colná registrácia - viac tu
 
Odpadové hospodárstvo

 

200587  
MAR`CO, s.r.o. © 2014